Ειδοποίηση σχετική με πνευματικά δικαιώματα: Τα κείμενα που διατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα στοχεύουν στη διάδοση ερευνητικής εργασίας σε μη εμπορική βάση. Τα πνευματικά δικαιώματα που εμπεριέχονται αποτελούν ιδιοκτησία των συγγραφέων και των λοιπών κατόχων τους. Εξυπακούεται ότι όσοι αντιγράφουν την περιεχόμενη πληροφορία δεσμεύονται από τους όρους και τους περιορισμούς που διέπουν την κατοχή πνευματικών δικαιωμάτων από τους συγγραφείς. Τα κείμενα αυτά δε μπορούν να αναδιανεμηθούν χωρίς ρητή άδεια από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Η δημιουργία αντιγράφων και η εκτύπωση μέρους ή όλων των κειμένων, επιτρέπεται για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς.


Δημοσιεύσεις