ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

I.            Σχετικά με το μάθημα

 

ΙΙ.    Θέματα Εργασίας

 

ΙΙΙ.   Ανακοινώσεις

 

 

Ι. Σχετικά με το μάθημα

 

 

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2008-2009

 

Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Κοτταρίδη (kottarid@uop.gr)

 

Ώρες γραφείου:  

 

Α. Περιγραφή του μαθήματος

 

1.     Σκοπός

Το μάθημα ‘Πολυεθνικές Επιχειρήσεις’ σκοπό έχει να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές λειτουργούν μέσα στο ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο και την αλληλεπίδρασή τους με αυτό. Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις που πραγματοποιούν, παίζουν κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και αποτελούν αντικείμενο εξαιρετικού ενδιαφέροντος τόσο των καταναλωτών και παραγωγών, όσο και των κρατών και διεθνών οργανισμών.

 

2.     Περιεχόμενο

1. Εισαγωγή – Έννοιες και Ορισμοί

2. Ιστορική αναδρομή

3. Τάσεις – γεωγραφική και κλαδική κατανομή δραστηριοτήτων ΠΕ/ΑΞΕ  

4. Θεωρίες ερμηνείας ΠΕ – παραδοσιακές και νέες 

5. Παραδοσιακές οργανωσιακές δομές ΠΕ

6. Στρατηγικό management και ΠΕ

7. Πολιτικές των ΠΕ

8. Στρατηγικές και συμπληρωματικές συμμαχίες και πολυεθνική διαχείριση

9. Επιπτώσεις των ΠΕ

10. ΠΕ στην Ελλάδα

11. Θεματικές συζητήσεις

  Β. Βιβλιογραφία

Δημήτρης Κυρκιλής, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Εκδόσεις Κριτική (2002)

Μελάς, Κ. και Πολλάλης, Γ. (2005), Παγκοσµιοποίηση & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Παπαζήση.

Χρήστος Πιτέλης και Roger Sugden, Η Φύση της Πολυεθνικής Επιχείρησης, Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Δαρδανός (2002).

Barba-Navaretti, G. and Venables, A. (2005), Multinational Firms in the World Economy, 1st Edition, Princeton University Press.

Caves, R. (2007), Multinational Enterprise and Economic Analysis, 2nd Edition, Cambridge University Press.

Dunning, J. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley

Άρθρα και σημειώσεις που θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

Γ. Βαθμολογία και παρακολούθηση μαθημάτων

Η παρουσία στο μάθημα, μολονότι μη υποχρεωτική, κρίνεται απαραίτητη τόσο για την κατανόηση της ύλης όσο και για το ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι δυνατό να διανεμηθούν επιπλέον σημειώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκπονήσουν εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος η οποία θα προσμετρηθεί με ποσοστό 50% στην τελική βαθμολογία εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι προβιβάσιμος.

 

ΙΙ.    Θέματα Εργασίας

 

 

ΙΙΙ.   Ανακοινώσεις